I rapporten Jämställdhet – en klok affär går Nima Sanandaji igenom reformer som kan främja kvinnors karriärer och samtidigt öka lönsamheten för företagande. Reformerna handlar om att: Stärka konkurrensen i den kvinnodominerade välfärdssektorn genom att stimulera privata alternativ; Uppmuntra övergång till individuell lönesättning; Göra det enklare att fokusera på arbete för föräldrar; Stärka vård och äldreomsorg och inför välfärdsgarantier om rätt behandling vid behov; Uppmuntra unga män och kvinnor att söka sig till utbildningar som domineras av det andra könet; Minska generositeten i uttag av föräldraledigheten och informera om hur lång föräldraledighet kan påverka karriärutvecklingen, samt att stimulera privata sjukvårdsförsäkringar och teckna dessa även bland offentliga arbetsgivare. Rapporten finns att ladda ner på ECEPR.

Boken The Nordic Gender Equality Paradox, som lanserades under 2016, har fått omfattande internationell spridning för sin analys över kvinnors karriärer. Boken centrala poäng är att de nordiska länderna sett till sin historia, jämställda attityder och familjepolitik kan ses som världens allra mest jämställda länder. Ändå har samma länder förhållandevis få kvinnor på toppositioner inom näringslivet. Utifrån denna observation förs en diskussion kring vilken politik som främjar och vilken som hämmar kvinnors karriärmöjligheter. Boken har en dedikerad hemsida på www.nordicparadox.se med fakta, videoklipp, internationella recensioner och mycket mer. Den kan köpas från Timbro här.

Under lång tid har Sverige legat efter omvärlden när det kommer till kvinnors företagande. Tack vare de senaste årens reformpolitik har dock den nedgående trenden vänts. Under de senaste åren har andelen kvinnor bland företagarna i Sverige ökat snabbt. Det visar Nima Sanandaji i rapporten “Äntligen ett lyft för kvinnors företagande”. Frågan är om den pågående trenden kommer att hålla i sig?

Rapporten kan laddas ned här.

“Om den trend som började 2006/2007 håller i sig kommer Sverige år 2029 ha lika jämställt företagande som resten av EU. År 2047 kommer vi i kapp de fem största europeiska ekonomierna. Att långsamt närma sig resten av Europa är egentligen inget att vara stolt”

– Nima Sanandaji i Svenska Dagbladet (2015). “Snart fler kvinnor än män som chefer”, 2015-05-27.

I denna rapport kartlägger Nima Sanandaji skillnader mellan män och kvinnors arbetstid bland olika yrkeskategorier. Rapporten beskriver hur könsgapen i arbetstid hämmar kvinnors karriärer, och tar upp en rad reformer som kan bidra till att minska gapet. Rapporten kan laddas ned här.

“Reformer av den ekonomiska politiken och välfärden kan möjliggöra för kvinnor att satsa mera aktivt på sina karriärer. Till skillnad mot sänkt arbetstid kan resultatet bli både mer tillväxt och högre jämställdhet.”

– Nima Sanandaji i Svenska Dagbladet (2014). “Kvinnor i Sverige jobbar för få timmar”, 2014-11-12.

De Nordiska staterna är på många sätt världens mest jämställda länder. Men andelen kvinnliga vd:ar är samtidigt den lägsta inom EU. Det visar Nima Sanandaji i rapporten “Jämställdhet ur ett europeiskt perspektiv”. Rapporten inkluderar tidigare opublicerad statistik över andelen kvinnliga vd:ar runtom Europa, och har fått omfattande uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Den kan laddas ned här.

“En ny sammanställning av tidigare opublicerad statistik visar att knappt 11 procent av vd:arna i näringslivet är kvinnor i Sverige. Genomsnittet för Norden är 13 procent, bara är hälften av EU-snittet på 24 procent. Gapet är stort till de öst- och centraleuropeiska länderna, där hela 32 procent av vd:arna är kvinnor.”

– Nima Sanandaji i Aftonbladet (2014). “Jämställda Sverige – utom högst upp”, 2014-01-14.

Hur stimulerar vi fler kvinnor att driva företag i Finland? Den frågan undersöker Nima Sanandaji och Elina Lepomäki i denna rapport för den finska tankesmedjan Libera.

“Bristen på kvinnors företagande är inte en tillfällighet utan resultatet av att många kvinnor i de nordiska länderna verkar i den offentliga sektorn”

– Nima Sanandaji och Elina Lepomäki i Helsingin Sanomat (2013). “Julkinen sektori tukahduttaa naisten yrittäjyyttä”, 2013-05-25. Helsingin Sanomat är Finlands och Nordens största dagstidning.

I denna bok diskuterar Nima Sanandaji de samhällstrender som ökar förutsättningarna för kvinnors karriärer runtom världen, och frågar sig hur vi kan bana väg för kvinnor också i Sverige att spräcka glastaken.

“Men vad vill regeringen göra för att kvinnors karriärmöjligheter och företagande ska lyfta? Som Anders Borg flaggade för i helgen är svaret kvotering. Politiken är missriktad. Vad Sverige behöver är tillväxtreformer som i synnerhet gynnar kvinnors karriärmöjligheter.”

– Nima Sanandaji i Aftonbladet (2013). “Gynna kvinnorna med rätt reformer”, 2013-04-24.

“Det finns ingen brist på konstruktiva förslag som skulle kunna lyfta kvinnors karriärmöjligheter i Sverige. Mer konkurrens i den offentligt finansierade sektorn, bättre företagsklimat, lägre skattebörda och minskad offentlig byråkrati skulle alla höja sysselsättningen i Sverige, och stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden.”

– Nima Sanandaji och Linda Nordlund i Dagens Nyheter (2013). “Miljöpartiets politik missgynnar kvinnorna”, 2013-02-11.

Under lång tid stagnerade andelen kvinnliga företagare i Sverige, trots politiska ambitioner att skapa ett lyft. Under senare år har dock ett lyft skett i Sverige, som gjort det möjligt att mellan 2007 och 2011 ta igen hela den minskning i andelen kvinnliga företagare som skett sedan slutet på 1980-talet och rentav nå en högre nivå än tidigare. I denna rapport visar Nima Sanandaji att utvecklingen tydligt relaterar till reformer som RUT-avdraget och ökade inslag av privat företagande inom välfärden. Fler reformer, inte minst kring bättre förutsättningar till företagande i skola, vård och omsorg, behövs dock för att Sverige ska kunna komma ikapp resten av Europa i andelen kvinnliga företagare. Rapporten kan laddas ned här.

“Under 2009 och 2010 startades 1 900 företag inom utbildning, varav 56 procent hade kvinnor med i ledningen. Samtidigt startades nära 2 300 nya företag inom vård och omsorg, där hela 69 procent hade kvinnor i ledningen. Utvecklingen har också gett avtryck i andelen kvinnliga företagare, som ökade nästan 3 procentenheter från 2007 till 2010. Gapet till det genomsnittliga EU-landet minskade därmed från 4,4 till 2,8 procentenheter.“

– Svenskt Näringslivs ordförande Kenneth Bengtsson skriver i samband med lanseringen av rapporten Svenska Dagbladet (2013). “Sverige är inte bäst i välfärdsföretagen”, 2013-03-07.

I boken “Jämställdhet inom räckhåll” frågar sig Nima Sanandaji hur vi kan bana väg för kvinnors karriärmöjligheter och företagande. Sverige är ett land där kvinnor tidigt kom ut på arbetsmarknaden, där kvinnor av egen kraft har etablerat sig inom politiken och där attityderna är kanske de mest jämställda i världen. Men politiska hinder i termer av offentliga monopol, liksom höga skatter och regleringar som hämmar tjänstesektorns framsteg, hämmar i synnerhet framstegen inom kvinnodominerade sektorer. Boken går bland annat att köpa via Bokia.

“Sverige är ett av de länder i EU som har lägst andel unga kvinnliga företagare, och andelen har minskat. Enligt siffror från Eurostat är endast tre av tio kvinnliga företagare i Sverige under 40 år. Att det saknas trygghetssystem för företagare tror Nima Sanandaji är en viktig orsak till varför så få kvinnor väljer att bli företagare”.

– Svenska Dagbladet (2009). “Sverige är inte bäst i världen”, 2009-04-16.

I amerikanska storstäder har unga heltidsarbetande kvinnor redan kommit ikapp och gått om männen i inkomst. Kan samma utveckling vara på väg i Sverige? I denna rapport, som Nima Sanandaji har skrivit för Svenskt Näringsliv, jämförs utvecklingen i Stockholm med den i New York. Ännu har inte de unga kvinnorna i Stockholm kommit ikapp de unga männen i inkomst. Men om de senaste årens utveckling fortsätter så kommer glastaket att spräckas också i Stockholm, och något senare i Sverige som helhet. Studien finns publicerad på Svenskt Näringslivs hemsida.

“Någonting håller definitivt på att hända och storstäderna går i täten för denna utveckling. Nima Sanandaji konstaterar att om de senaste två decenniernas trender håller i sig kan Stockholmskvinnorna räkna med samma löner som männen år 2021, medan kvinnorna i resten av landet får vänta till 2035.”

Dagens Nyheters ledarsida (2012). “Hela lönen är på väg”, 2012-06-13.

Unga kvinnor har nästan lika stor vilja att driva företag som unga män. Ändå utgör kvinnorna bara 28 procent av företagarna och 21 av de företagare som har mer än en anställd. I denna rapport, som publicerats av Svenskt Näringsliv, framför Nima Sanandaji att en viktig förklaring är att socialförsäkringarna missgynnar företagare jämfört med anställda. Internationell forskning visar tydligt att incitamentet till företagande minskar när socialförsäkringar missgynnar egenanställda. Resultatet blir att framförallt många kvinnor inte tar steget från att vara anställd till att satsa på företagande. Rapporten finns tillgänglig på Svenskt Näringslivs hemsida.

“Sofia Bergström hänvisar till en ny rapport utgiven av Svenskt Näringsliv som lyfter fram två faktorer för att främja kvinnligt företagande. Dels behovet av individuellt anpassade försäkringslösningar och dels möjligheten att stå utanför vissa, exempelvis sjukförsäkringen.”

– Dagens Industri (2012). “Så kan fler kvinnor lockas att starta eget”, 2012-03-09.